Nowe egzaminy

Kandydaci na kierowców zdają egzamin teoretyczny na prawo jazdy złożony z 32 pytań. Każde z nich posiada przypisaną mu wagę punktową od 1 do 3. Zadaniem kandydata jest uzyskać co najmniej 68 z 74 możliwych punktów.

 

Podczas egzaminu zadaniem kandydata na kierowcę jest odpowiedź na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Zadania egzaminacyjne są dobierane losowo dla każdego zdającego z osobna. W puli pytań podstawowych znajduje się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. Wśród pytań specjalistycznych znajduje się 6 pytań za 3 punkty 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Wartość punktowa poszczególnych pytań jest określana na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wszystkie pytania nowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy mają tylko jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych polega na wyborze prawidłowej odpowiedzi poprzez wskazanie jej na ekranie stanowiska egzaminacyjnego i zatwierdzenie jej we właściwym polu. Przed zatwierdzeniem pytania osoba egzaminowana może zmieniać odpowiedzi. Po zatwierdzeniu, nie będzie już takiej możliwości.

 

Pytania z wiedzy podstawowej (takie, które dotyczą wszystkich kategorii prawa jazdy) są wyświetlane na ekranie komputera jako pierwsze. Mogą one być zadawane w formie pytań do zdjęć lub filmów z prawdziwymi sytuacjami drogowymi, zagadnieniami prawnymi, elementami infrastruktury drogowej, pojazdami itp. Osoba egzaminowana ma w takiej sytuacji 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Należy wybrać jeden z dwóch wariantów zaproponowanych na ekranie. W tej części egzaminu kandydat na kierowcę odpowiada wyłącznie „TAK” lub „NIE” na postawione pytania. Jeżeli w ciągu 15 sekund nie padnie odpowiedź lub nie zostanie ona zatwierdzona, wtedy program egzaminacyjny samoczynnie przejdzie do kolejnego zadania, a poprzednie nie zostanie zaliczone. Po wyświetleniu 20 pytań egzaminacyjnych z wiedzy podstawowej, program przejdzie do pytań specjalistycznych.

 

Część specjalistyczna egzaminu składa się z pytań właściwych wyłącznie dla kategorii prawa jazdy, którą kandydat na kierowcę chce uzyskać. W zależności od sytuacji mogą się tam znaleźć pytania typowe dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub dla uprawnień do kierowania tramwajem. W tej części egzaminu kandydat na kierowcę ma do czynienia z trzema wariantami odpowiedzi oznaczonymi literami A, B i C. Każde z zadań egzaminacyjnych posiada wizualizację w formie filmu lub zdjęcia. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. Jeżeli w tym czasie nie zostanie zatwierdzona żadna odpowiedź, wtedy program automatycznie przejdzie do kolejnego zadania. Po zatwierdzeniu ostatniego pytania, kandydatowi na kierowcę wyświetla się wynik z liczbą uzyskanych punktów wraz z informacją o wyniku egzaminu.

 

Czas trwania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy jednej kategorii nie może przekroczyć 25 minut. W sytuacji, gdy kandydat na kierowcę chce zdawać egzamin na więcej niż jedną kategorię, wtedy czas trwania egzaminu wydłuża się o kolejne 25 minut, a procedura egzaminacyjna powtarza się z nowo wylosowanymi pytaniami.

Egzamin teoretyczny może zdawać maksymalnie 20 osób jednocześnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uprawnia do zdawania egzaminu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu miejskim